Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 17 2017

0132 3c79 420
Reposted fromokiemnieogarniesz okiemnieogarniesz
Człowiek całymi latami zamartwia się z jakiegoś powodu, zamiast powiedzieć sobie po prostu: 'no i co z tego'.
— Andy Warhol
Prawdziwe opanowanie jest wówczas, gdy zamiast podnieść głos, podnosisz tylko brew.
— ledwie poukładane
Reposted fromnatory natory viaokiemnieogarniesz okiemnieogarniesz
3272 6765 420
M.Halber "najgorszy człowiek na świecie"
4039 b411 420
Rupi Kaur "Mleko i miód"

September 26 2017

[...] wiem, że tak zwany dobry adres to człowiek, nie ulica.
— Dorota Terakowska
Reposted fromavooid avooid viaokiemnieogarniesz okiemnieogarniesz
7499 c8bd 420
Reposted frompseikow pseikow vialenka024 lenka024

September 16 2017

3519 6776
Reposted fromodnowa odnowa viahistoriahisterii historiahisterii

September 02 2017

Reaguj na to, co się naprawdę dzieje, a nie na to, co sobie wyobrażasz.
— Helen Fielding

August 22 2017

Potrafię się przywiązać nawet do ulubionej poduszki, a ktoś mi mówi, żebym nie rozpaczała, kiedy odchodzi mój ulubiony człowiek.
— cytaty, tumblr
Reposted fromSalute Salute viaohmygodthebritish ohmygodthebritish

August 12 2017

3000 8c12 420
Reposted fromSkydelan Skydelan viapaulinac26 paulinac26
3589 b657 420
Reposted fromperseweracje perseweracje viapaulinac26 paulinac26
Nie analizujmy, nie interpretujmy. Czujmy.
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl