Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 12 2017

3000 8c12 420
Reposted fromSkydelan Skydelan viapaulinac26 paulinac26
3589 b657 420
Reposted fromperseweracje perseweracje viapaulinac26 paulinac26
Nie analizujmy, nie interpretujmy. Czujmy.
I nie ma żadnej gwarancji, ze raz jeszcze w życiu człowiek będzie chciał się wygłupiać i dawać drugiemu człowiekowi tak samo wiele.
— M. Hłasko - Ósmy dzień Tygodnia

August 03 2017

9267 74bd 420
PAMIĘTAM I SZANUJE .
Reposted fromdobrebopolskie dobrebopolskie viacytaty cytaty
I coś mieszkało w jej oczach, jakaś dziwna nostalgia, złamanie, skwaszenie.. 
— J. Żulczyk
Reposted fromdobrebopolskie dobrebopolskie viacytaty cytaty
9287 fba9 420
1 VIII 44/...
Kocham granice. Sierpień jest granicą między latem a jesienią; to najpiękniejszy miesiąc, jaki znam. Zmierzch jest granicą między dniem i nocą, a brzeg jest granicą pomiędzy morzem a lądem. Granica jest tęsknotą: kiedy oboje są zakochani, ale wciąż nie wypowiedzieli ani słowa. 
— Tove Jansson
Reposted fromnoicoztego noicoztego viacytaty cytaty
To jest pojebany świat, człowieku, ludzie już nie chcą odlatywać w kosmos, do gwiazd, chcą tylko udawać, że nic się nie dzieje.
— Juliusz Strachota
Reposted fromnoicoztego noicoztego viacytaty cytaty
5515 cd04
Reposted fromdarthsadic darthsadic viagethighwithme gethighwithme
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl