Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 25 2017

5394 35bd 420
9595 cd20 420
5268 3d0c 420

April 23 2017

"Trochę się zdenerwowałam, a trochę mi się zrobiło smutno. Zawsze mi jest smutno, kiedy się przekonuję, że oceniłam kogoś za wysoko."
— Joanna Chmielewska "Klin"
Reposted fromzoou zoou viahimerra himerra
0427 4a86
Reposted fromespeon-jpeg espeon-jpeg viahimerra himerra
0545 b8ac 420
3306 3b3d 420
nie jestem...
Reposted fromblackismycolour blackismycolour viahimerra himerra
2062 08ca 420
Reposted fromSzczurek Szczurek viahimerra himerra
Co jakiś czas, absolutnie mimowolnie, ktoś uczy nas czegoś o nas samych.
— Ian McEwan
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viahimerra himerra
8191 c560 420
Reposted fromretro-girl retro-girl viahimerra himerra
7943 a79f 420
Reposted fromparkaboy parkaboy viahimerra himerra
Pozbierać jest się dziesięć razy trudniej, niż rozsypać.

— Suzanne Collins
Reposted fromblackheartgirl blackheartgirl viacytaty cytaty

April 17 2017

9124 4677 420
Reposted fromshitsuri shitsuri viaodulekkocurek odulekkocurek
Oby ktoś chciał cię kiedyś przytulać przez dwadzieścia minut. Tylko przytulać. Nie wyrywając się, nie patrząc ci w twarz, nie próbując całować. Otoczyć cię ramionami i trzymać bez cienia egoizmu.
Reposted from654675674 654675674 viakatalama katalama
4963 9366 420
Reposted fromlonesome lonesome vialenka024 lenka024
2805 2399 420
Reposted fromxalchemic xalchemic vialenka024 lenka024
1826 4f92 420
6955 83a1
Reposted fromfungi fungi vialenka024 lenka024
9906 f240 420
Reposted fromRecklessKid RecklessKid vialenka024 lenka024
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl