Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 03 2017

#3 miłość

Wspólny relaks, kuksańce, rozmowy, robienie głupich żartów. Nie chcesz nawet położyć się spać, żeby nie stracić ani minuty, jest zbyt cenna.

— "Orange Is the New Black"
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viagethighwithme gethighwithme

July 31 2017

7921 dd55 420
Reposted fromdoener doener vianattsu nattsu
1590 13e0 420
Reposted fromqb qb viacoolstorybro23 coolstorybro23
6157 6769 420
Reposted fromtfu tfu via3u3a 3u3a

#3 miłość

Wspólny relaks, kuksańce, rozmowy, robienie głupich żartów. Nie chcesz nawet położyć się spać, żeby nie stracić ani minuty, jest zbyt cenna.

— "Orange Is the New Black"
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viatobecontinued tobecontinued
Wiem, że jestem człowiekiem trudnym, ale jeżeli można w ogóle mówić o pozytywnych stronach mojego charakteru - jest to chyba wierność, którą umiem pokazać ludziom, jeśli ich kocham i lubię.
— M. Hłasko
Reposted fromnitael nitael
6767 68ea 420
Reposted fromstroschek stroschek viatobecontinued tobecontinued
9962 7644 420
Reposted fromdailylife dailylife viathenatuss thenatuss
4583 518f 420
Reposted fromcocomove cocomove viathenatuss thenatuss
Kto mówi to, co chce, usłyszy, czego nie chce.
Reposted fromklaudymniaa klaudymniaa viaSenyia Senyia

Wszystko trafił chuj.

- przeszłość, przyszłość, teraźniejszość. 
Sprawiał, że śmiałam się w świecie, który doprowadzał mnie do łez.
— Brittainy C. Cherry: "Powietrze, którym oddycha"
Reposted frompensieve pensieve viathenatuss thenatuss
7652 f905 420
Reposted frompwg pwg viacosette cosette
0649 550c 420
1338 b21a 420
Reposted fromkjuik kjuik viaendlesslove16 endlesslove16
7994 1cdf 420
Reposted fromkarahippie karahippie
7339 2f9d 420
7641 d6c9 420
Reposted fromtfu tfu viapiehus piehus
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl